Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 1.1.2021

Từ ngày 01/1/2021, tuổi nghỉ hưu giáo viên sẽ tăng dần. Nếu thuộc các trường hợp đặc thù thì giáo viên có thể được nghỉ hưu trước tuổi.

Theo Nghị định 135/2020 kể từ 01/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là: Nam đủ 60 tuổi, 3 tháng; Nữ đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; tăng 4 tháng đối với lao động nữ 60 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 1.1.2021 - Ảnh 1

Ngoài ra, giáo viên có thể về trước tuổi nghỉ hưu nếu thuộc trường hợp đặc thù sau:

– Giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1/1/2021, không quá 5 tuổi theo quy định.

– Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % đến dưới 81% được về hưu khi nam đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi 4 tháng.

– Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, tuổi nghỉ hưu giáo viên được tính khi nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ 45 tuổi 4 tháng.